Tiv tauj peb

Peb lub hom phiaj ntawm Veyo yog los xyuas kom meej tias kev thauj mus los muaj kev nyab xeeb, txhim khu kev qha, thiab raws sijhawm. Yog tias qhov kev pabcuam tsis ua raws li qhov koj xav tau, thov hu rau peb cov neeg ua haujlwm Kev Pov Hwm Zoo ntawm 866-907-1493 lossis xa koj cov lus uas siv peb daim ntawv tsis txaus siab.

  • Yog xav paub ntxiv txog Wisconsin Medicaid thiab BadgerCare Plus, mus saib https://www.dhs.wisconsin.gov/nemt/index.htm
  • Rau cov lus nug txog kev ceev ntiag tug ntawm koj cov ntaub ntawv lossis kev dag, pov tseg thiab tsim txom, tiv tauj peb ntawm kev ua raws compliance@veyo.com
  • Txhawm rau ua ntawv tsis txaus siab, thov hu rau peb Cov Neeg Ua Haujlwm Kev Nyab Xeeb Zoo ntawm 866-907-1493 (lub suab) lossis 711 (TTY) lossis xa koj cov lus pom siv peb daim ntawv tsis txaus siab.