Ua ntawv tsis txaus siab

Yog tias koj lossis ib tus tswvcuab Wisconsin Medicaid lossis BadgerCare Plus muaj teeb meem nrog kev caij tsheb lossis kev pabcuam los ntawm Veyo, thov ua daim foos no. Thaum koj ua tiav daim foos, nias “Submit”. Yog tias koj xa email, koj yuav tau txais email lees paub nrog tus lej tsis txaus siab rau qhov teeb meem no. Veyo yuav tshawb xyuas qhov teeb meem thiab ncav cuag koj.

Thov qhia kom meej ntau npaum li qhov ua tau thaum xa daim ntawv tsis txaus siab. Cov teb nram qab no yuav tsum tau ua rau daim foos xa tuaj: Lub Npe Tus Tswv Cuab, Tus Tswv Cuab ID, Nqe Lus Qhia, Hom Teeb Meem, thiab hnub mus ncig.*

Nco tseg: Daim foos no yog npaj rau cov tswv cuab tsis txaus siab. Yog tias lub chaw muaj kev tsis txaus siab, thov hu rau Veyo ntawm 866-907-1493 ( suab) lossis 711 (TTY).

*Yog tias koj tsis muaj email chaw nyob, lossis xav xa koj qhov kev tsis txaus siab hauv xov tooj, thov hu rau Veyo ntawm 866-907-1493 ( suab) lossis 711 (TTY).

Member Name: (required)
Member ID: (required)
Member Email:
Confirm Member Email:
Member Phone Number:

Service Mode:
Type of Issue: (required)
Trip Date: (required)